دفتر تلفن دانشگاه خوارزمی


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.
دفتر معاونت پژوهشی
داخلی 2375

معاون مدیر امور پژوهشی
مستقیم: 34575017-026

کارشناس آمار معاونت
مستقیم: 34575017-026

دفتر پژوهشی
داخلی اول: 2561؛ داخلی دوم: 2443؛ داخلی سوم: 2759

پژوهشکده علوم کاربردی
مستقیم: 34584581-026

رئیس کتابخانه مرکزی
داخلی 2223

معاون کتابخانه مرکزی
داخلی 2368

بخش امانت
داخلی 2233

بخش نشریات
داخلی 2367

بخش فهرست نویسی
داخلی 2366

بخش اطلاع رسانی
داخلی 2655

بخش کامپیوتر
داخلی 2655

کتابخانه نابینایان
داخلی 2702

مرجع
داخلی 2416

نگهبانی کتابخانه
داخلی 2394

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
داخلی 2619

Head.ictkhu.ac.ir
مسئول اتاق سرور
داخلی 2690

مسئول پشتیبانی اینترنتی شبکه
داخلی اول: 2620 داخلی دوم: 2623

مسئول اطلاعات پژوهشی
داخلی 2627

مسئول صفحه شخصی اساتید
داخلی 2626

مسئول خدمات سخت افزار و نرم افزار
داخلی اول: 2680؛ داخلی دوم: 2625

آبدارخانه سایت
داخلی 2624

آپا
داخلی 2622

ارتباط با صنعت
داخلی 2375

مرکز رشد واحدهای فناور
داخلی 2246

مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه
مستقیم: 34510297-026


مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها