دفتر تلفن دانشگاه خوارزمی


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.
معاونت اداری و مالی
شماره داخلی: 2371

مدیر امور مالی
شماره داخلی: 2274

اداره اموال
شماره داخلی: 2216

اداره رسیدگی
شماره داخلی: 2273

اداره دفترداری
شماره داخلی: 2372

اداره اعتبارات
شماره داخلی: 2260

اداره دریافت پرداخت
شماره داخلی اول: 2675؛ داخلی دوم: 2674

بایگانی مالی
شماره داخلی: 2618

مدیر برنامه ریزی بودجه وتشکیلات
شماره داخلی: 2374

کارشناسان بودجه عمران
شماره داخلی: 2275

کارشناسان بودجه آماری
شماره داخلی: 2739

مدیر اموراداری
شماره داخلی: 2212

دفتر نظارت اموراداری
شماره داخلی اول: 2213؛ داخلی دوم: 2728

دبیرخانه مرکزی
شماره داخلی اول: 2505؛ داخلی دوم: 2214

اداره رفاه کارکنان
شماره داخلی: 2673

اداره کارگزینی هیات علمی
شماره داخلی اول: 2737؛ داخلی دوم: 2738

امور بازنشستگان
شماره داخلی: 2271

کارگزینی کارکنان
شماره داخلی اول: 2736؛ داخلی دوم: 2613

بایگانی کارگزینی
شماره داخلی: 2735

تعاونی مصرف
شماره داخلی اول: 2281؛ داخلی دوم: 2282

هیات تخلفات کارکنان
شماره داخلی: 2797

گزینش کارکنان
شماره داخلی: 2796

نمایندگی بیمه تکمیلی
شماره داخلی: 2484


مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها