دفتر تلفن دانشگاه خوارزمی


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.
دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 34513009-026 و 86072709-021

دفتر گروه آموزشی
شماره داخلی کرج: 2303

کارشناس آموزش دانشکده
شماره داخلی کرج: 2348 و 2571

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
شماره داخلی کرج: 2359

آزمایشگاه تشریح و تکوین گیاهی
شماره داخلی کرج: 2339

آزمایشگاه جانورشناسی
شماره داخلی کرج: 2362

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
شماره داخلی کرج: 2326

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی
شماره داخلی کرج: 2311

آزمایشگاه سلولی و جنین شناسی
شماره داخلی کرج: 2360

آزمایشگاه تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی شماره 1 و 2
شماره داخلی کرج: 2414

آزمایشگاه میکروبیولوژی
شماره داخلی کرج: 2312

آزمایشگاه ژنتیک
شماره داخلی کرج: 2576

هرباریوم
شماره داخلی کرج: 2311

آزمایشگاه بیوشیمی
شماره داخلی کرج: 2607

آزمایشگاه ماکرومولکولها
شماره داخلی کرج: 2312

آزمایشگاه تکوین جانوری
شماره داخلی کرج: 2387

آزمایشگاه محیط زیست
شماره داخلی کرج: 2321

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و تکوینی
شماره داخلی کرج: 2781

مرکز تکثیر و پرورش حیوانات
شماره داخلی کرج: 2635 و 2835

آزمایشگاه های تهران
لطفا کلیک کنید.

اتاق اساتید تهران
شماره داخلی تهران: 3316

اتاق اساتید کرج
لطفا کلیک کنید.


مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها