دفتر تلفن دانشگاه خوارزمی


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.
دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 34512001-026 و 22228001-021

دفتر معاونت آموزشی
شماره داخلی کرج: 2431

دفتر معاونت پژوهشی
شماره داخلی کرج: 2431

مدیر گروه مدیریت ورزشی
شماره داخلی کرج: 2446

مدیر گروه مربیگری ورزشی
شماره مستقیم: 34512001-026

مدیر گروه فیزلوژی ورزشی
شماره مستقیم: 34512001-026

رئیس اداره آموزش
مستقیم: 34510006-026 و 22223378-021

کارشناسان اداره آموزش
شماره داخلی کرج: 2420 و 2441 و 2423

کارشناس پژوهشی
شماره مستقیم: 22223331-021

مسئول امور مالی و امور عمومی
شماره داخلی کرج: 2440

مسئول اماکن ورزشی
شماره داخلی کرج: 2425

مسئول اموال دانشکده
شماره داخلی کرج: 2426

سایت دانشکده
شماره داخلی کرج: 2209

کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی کرج: 2569

نشریه
شماره مستقیم: 86072734-021

انبار
شماره داخلی کرج: 2428

سالن نشاط
شماره داخلی کرج: 2474

سالن تندرستی
شماره داخلی کرج: 2473

سالن پهلوانان
شماره داخلی کرج: 2289

سالن شهید عیدی زاده
شماره مستقیم: 34510749-026

اتاق اساتید
شماره داخلی کرج: 2438 و 2445 و 2456 و 2441 و 2442

نگهبانی دانشکده تهران
شماره مستقیم: 22252888-021


مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها