دفتر تلفن دانشگاه خوارزمی


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.
دفتر ریاست دانشکده
شماره داخلی تهران: 2233 و کرج: 2322

دفتر معاونت آموزشی
شماره داخلی تهران: 2233 و کرج: 2322

دفتر معاونت پژوهشی
شماره داخلی تهران: 2233 و کرج: 2322

رئیس اداره آموزش
شماره داخلی کرج: 2791

کارشناسان آموزش
شماره داخلی تهران: 2253 و 2261 و کرج: 2249 و 2790

کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی کرج: 2629

گروه آموزشی جامعه‌ شناسی
شماره داخلی تهران: 2241 و کرج: 2361

گروه آموزشی تاریخ
شماره داخلی تهران: 2238 و کرج: 2325

گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
شماره داخلی تهران: 2243 و کرج: 2331

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
شماره داخلی تهران: 2236 و کرج: 2346

گروه آموزشی زبان های خارجه
شماره داخلی تهران: 2235 و کرج: 2323

گروه آموزشی فلسفه
شماره داخلی کرج: 2794

گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی کرج: 2794

گروه آموزشی معارف اسلامی
شماره داخلی کرج: 2304

امور عمومی دانشکده
شماره داخلی کرج: 2347

سایت رایانه دانشکده
شماره داخلی کرج: 2437 و 2632

کتابخانه دانشکده
شماره داخلی تهران: 2282

اتاق اساتید گروه زبان های خارجه
شماره داخلی تهران: 2252

مرکز آزمون زبان
شماره مستقیم: 86072698-021

دفتر مجله
شماره داخلی تهران: 2295


مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها